عنوان : فعال شدن آدرس اینترنتی hsri.ac.ir موسسه تحقیقات علوم باغبانی
کد خبر : ۱۹۳۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ 
ساعت : ۱۰:۵۸:۱۸

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

فعال شدن آدرس اینترنتی hsri.ac.ir  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

طبق مجوز شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور و با توجه به تبدیل موافقت اصولی به قطعی موسسه تحقیقات علوم باغبانی با پژوهشکده ها و گروههای پژوهشی، سایت موسسه تحقیقات علوم باغبانی با آدرس hsri.ac.ir  راه اندازی گردید.
بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0