عنوان : پایش برنامه های پژوهشی پژوهشكده چای
کد خبر : ۱۹۵۴
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 
ساعت : ۱۳:۲۴:۳۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

پایش برنامه های پژوهشی پژوهشکده چای

جلسه پایش برنامه های پژوهشی در سه گروه تحقیقاتی ژنتیک و بهنژادی، فناوری و مدیریت تولید، فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت، در پژوهشکده چای با حضور معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته­ها و نیز مدیر پژوهش موسسه روز سه شنبه 11 دی ماه 1397 برگزار شد. در این نشست که رییس و معاون پژوهش و فناوری، مدیران گروههای تحقیقاتی، محققان و اعضای هیات علمی و مسئول آموزش و ترویج پژوهشکده نیز حضور داشتند، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتها، دستاوردها و برنامه­های در دست اجرای گروههای تحقیقاتی مختلف، مطابقت فعالیتهای پژوهشی بر برنامه های تدوین شده پژوهشکده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه مقررگردید برنامه­ها و پروژه های آینده چای در گروههای تحقیقاتی، بر اساس برنامه های تدوین شده تنظیم و ارائه گردد. همچنین با توجه به سیاست­های کلان وزارت متبوع بر معرفی و تولید ارقام و پایه های جدید محصولات باغبانی، مقرر شد پژوهشکده اهتمام و توجه بیشتری را در این خصوص معطوف نماید.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0